Війтовецька територіальна громада

Хмельницька область, Хмельницький район

Про відділ "Служба у справах дітей"

Начальник відділу - Мариніна Альона Олегівна

Адреса: селище Війтівці, вул.Героїв України, 10Г, Хмельницький район, Хмельницька область, 31256

e-mail: viitivrada@ukr.net

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ «Служба у справах дітей» Війтовецької селищної ради 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ «Служба у справах дітей» Війтовецької селищної ради (далі - Відділ) є структурним підрозділом Війтовецької селищної ради, утворюється рішенням селищної ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і в межах Війтовецької селищної ради забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

Вищим органом управління Відділом є Війтовецька селищна рада.

Вищою посадовою особою є начальник відділу «Служба у справах дітей» Війтовецької селищної ради.

1.2. Відділ підпорядкований, підзвітний та підконтрольний селищній раді, її виконавчому комітету, селищному голові.

1.3. Відділ  у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, рішеннями селищної ради, виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Відділ є комунальною установою, а її майно комунальною власністю Війтовецької селищної ради.

Відділ є юридичною особою, утримується за рахунок коштів селищного бюджету Війтовецької селищної ради без відкриття рахунків у банках. Фінансове обслуговування Відділу здійснюється відділом обліку та звітності виконавчого комітету Війтовецької селищної ради.

1.5. Повне найменування юридичної особи: Відділ «Служба у справах дітей» Війтовецької селищної ради.

Скорочена назва: ССД.

1.6. Юридична адреса: 31256, Хмельницька область, смт. Війтівці, вул.Героїв України, 10Г.

1.7. Відділ має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з ведення діловодства селищної ради. Посадовим особам Відділу видаються службові посвідчення встановленого зразка.

                            2.  ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями та повноваженнями Відділу  є:

2.1.1. забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей, що включає:

2.1.2. реалізація на території Війтовецької селищної ради політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2.1.3. розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними виконавчими органами селищної ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм  власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

2.1.4. координація зусиль виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

2.1.5.забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сімї;

2.1.6. забезпечення співпраці щодо контролю за умовами утримання і виховання дітей з територіальної громади у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

2.1.7. ведення статистики щодо дітей;

2.1.8. ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, постраждали від насильства, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та закладів інституційного догляду;

2.1.9.надання органам виконавчої влади, виконавчим органам селищної ради, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

2.1.10 влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

2.1.11. підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2.1.12. визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території селищної ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові.

         2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

        2.2.1. організовує розроблення і здійснення на території громади заходи, спрямовані на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

2.2.2. надає місцевим органам виконавчої влади і виконавчим органам селищної ради, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

2.2.3. оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних  сімей та дитячих будинків сімейного типу, на усиновлення;

2.2.4. подає пропозиції до проектів місцевих програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

2.2.5. забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей;

2.2.6. здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, усиновлених дітей, дітей у сім’ях у складних життєвих обставинах, дітей з інвалідністю;

2.2.7. готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови  вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

2.2.8. надає організаційну допомогу відповідним відділам селищної ради щодо захисту прав дітей;

2.2.9. організовує і проводить разом з іншими відділами селищної ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень, виявлення сімей у складних життєвих обставинах, профілактики соціального сирітства;

2.2.10. розробляє і подає на розгляд ради  пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на упередження дитячої бездоглядності та безпритульності, на соціальний захист цільових категорій дітей;

2.2.11. веде облік дітей, які постраждали від насильства, торгівлі людьми які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та заклади інституційного догляду, багатодітних сімей;

2.2.12. надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку у Відділі, і видає направлення на відвідування закладів  з  метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

2.2.13. готує акти обстежень умов проживання дитини та опис її майна, оцінку потреб дитини тощо;

 2.2.14. проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж щоквартально, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

2.2.15. готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в опікунських, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

2.2.16. бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

2.2.17.  готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

2.2.18.  розглядає в установленому порядку звернення громадян;

2.2.19. розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

2.2.20. проводить інформаційно – роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

2.2.21. здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

2.2.22.  здійснює організацію обліку дітей та підлітків шкільного віку та контроль за виховною роботою у закладах освіти;

2.2.23. організовує засідання Комісії із захисту прав дітей Війтовецької   селищної ради;

2.2.24. забезпечує реєстрацію народження знайденої, підкинутої, покинутої дитини або дитини, мати якої померла чи місце проживання встановити неможливо;

2.2.25. забезпечує тимчасове влаштування дітей, залишених без батьківського піклування та прийняття рішень щодо повернення таких дітей до батьків чи осіб, що їх замінюють;

2.2.26. вживає заходів щодо надання статусу дитини – сироти та влаштування їх в сімейні форми виховання;

2.2.27. забезпечує захист житлових і майнових прав дітей, сприяє в отриманні житла дітьми – сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування, які його не мають;

2.2.28. забезпечує захист внутрішньо переміщених дітей;

2.2.29. приймає участь у допиті малолітніх та неповнолітніх дітей;

2.2.30. здійснює контроль за цільовим використанням аліментів.

 3. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО:

3.1. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

3.1.1. одержувати в установленому законодавством порядку від відділів селищної ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3.1.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших відділів  селищної ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3.1.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Війтовецької  селищної ради у сфері соціального захисту дітей;

3.1.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

3.1.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до її компетенції, засідання Комісії із захисту прав дітей.

                                    4. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

4.1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, відділами Війтовецької селищної ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

4.2. Відділ  очолює начальник,  який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою відповідно до чинного законодавства.

4.3. Начальник повинен мати: повну вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 2 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом не менше 1 року.

                                 5. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

 5.1. Начальник відділу:

5.1.1. здійснює керівництво відділом «Служба у справах дітей», несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в службі;

5.1.2. розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, очолює та контролює їх роботу;

5.1.3.  планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Війтовецької селищної ради;

5.1.4. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу ;

5.1.5. звітує перед селищним головою про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;

5.1.6 вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету, Комісії із захисту прав дітей питань, що належать до компетенції Відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

5.1.7. за необхідності бере участь в роботі сесій селищної ради, засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться селищною радою та виконавчим комітетом;

5.1.8. представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами селищної ради, з службою у справах дітей обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва селищної  ради;

5.1.9.  видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконання;

5.1.10. забезпечує виконання покладених на Відділ завдань;

5.1.11.  визначає потреби і приорітетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Відділу;

5.1.12. подає селищному голові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

5.1.13. вносить селищному голові пропозиції щодо структури, штатного розпису та кошторису Відділу;

5.1.14. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

5.1.15. забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

5.1.16. у межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та відділами селищної ради, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;

5.1.17. у межах своєї компетенції видає накази, організовує відповідно до функціональних завдань Відділу підготовку проєктів рішень селищної ради і виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови контролює після прийняття відповідних рішень їх виконання;

5.1.18. здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.2. Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані Війтовецьким селищним головою.

5.3. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу визначає селищний голова у межах відповідних бюджетних призначень та подає на затвердження селищної ради.

5.4. Штатний розпис та кошторис Відділу затверджується селищним головою відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених нормами чинного законодавства.

5.5. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться селищною радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

         6.1. Працівники Відділу мають право:

        6.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України;

        6.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

        6.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи;

        6.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

        6.1.5. На соціальний і правовий захист;

        6.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

        6.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

        6.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до законодавства України.

           6.2. Працівники Відділу зобов’язані:

        6.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України;

        6.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна;

        6.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків;

        6.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян;

        6.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративні будівлі;

        6.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами;

        6.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина;

        6.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію;

        6.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі;

        6.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування;

        6.2.11. Підтримувати авторитет селищної ради;

        6.2.12. Зберігати інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню;

        6.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;

        6.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог  законодавства України;

        6.2.15. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до  законодавства України.

 

        6.3. Посадовим особам Відділу забороняється:

        6.3.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України;

        6.3.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до законодавства України, вважаються корупційними;

        6.3.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи;

        6.3.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю;

        6.3.5. Брати участь у страйках.

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

        7.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням Війтовецької селищної ради.

        7.2. Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом викладення в новій редакції, прошивається, пронумеровується згідно чинного законодавства.

        7.3. Зміни до Положення підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства.

              

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи задоволені Ви роботою сайту?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь