Війтовецька територіальна громада

Хмельницька область, Хмельницький район

Комісія з питань захисту прав дитини 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань захисту прав дитини 

        виконавчого комітету Війтовецької селищної ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Комісія з питань захисту прав дитини  виконавчого комітету Війтовецької селищної ради (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється при виконавчому комітеті Війтовецької селищної ради

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

ІІ.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток 

ІІІ. ФУНКЦІЇ

3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. Формує персональний склад міждисциплінарної команди із числа працівників органів місцевого самоврядування, зокрема відділу «Служба у справах дітей», структурних підрозділів Війтовецької селищної ради з питань освіти, соціального захисту населення, органів Національної поліції (органів ювенальної превенції), закладів освіти, охорони здоров’я (далі - уповноважені суб’єкти).

3.2. Затверджує індивідуальний план соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, складений за формою, затвердженою Мінсоцполітики, контролює виконання уповноваженими суб’єктами заходів цього плану відповідно до їх компетенції, забезпечує його перегляд та коригування;

3.3. Розглядає питання щодо:  

 •  подання відділом «Служба у справах дітей» заяви та документів для реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі;

 • доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;

 • доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав;

 • вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

 • вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

 • вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення способів такої участі;

 • підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;

 • доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

 • визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

 • доцільності встановлення, припинення опіки, піклування;

 • стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків;

 • стану збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

 • розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

 • доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

 • надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

 • забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток;

 1. Розглядає підготовлені уповноваженими суб’єктами матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій батьки не виконують батьківських обов’язків (існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав), сім’ї, дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків, сім’ї, в якій вчинено домашнє насильство стосовно дітей та за участю дітей, і за результатами розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо доцільності:

 • обов’язкового надання соціальних послуг особам, які не виконують батьківських обов’язків, вчинили домашнє насильство чи жорстоке поводження з дитиною;

 • направлення (в разі потреби) батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до уповноважених суб’єктів, які відповідно до компетенції розробляють і виконують такі програми;

 1. Розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до закладу охорони здоров’я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, за заявою батьків із визначенням строку її перебування в закладі;

 2. Розглядає питання щодо обґрунтованості наявності поважних причин, у зв’язку з якими опікун чи піклувальник несвоєчасно подали заяву для продовження виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (поважними причинами є перебування на лікуванні, причини, через які фізично неможливо своєчасно подати заяву, або наявність об’єктивних обставин, коли опікун чи піклувальник не могли звернутися із заявою, та інші причини, визначені комісією), а також приймає рішення про доцільність виплати допомоги за минулий період.

Під час ухвалення рішення про доцільність влаштування дитини до закладу охорони здоров’я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, враховується думка дитини у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити;

ІV. ПРАВА

4. Комісія має право:

 • одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

 • подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними вимог законодавства про захист прав дітей, у тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

 • утворювати робочі групи, залучати до їх роботи уповноважених суб’єктів, громадські об’єднання (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

 • залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні організації, громадські об’єднання, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).

V. ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ

 1. Основною організаційною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

 2. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини загальної кількості її членів.

 3. До участі в засіданнях комісії обов’язково запрошуються повнолітні особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання.

 4. У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи повинні бути попередженні письмово.

 5. На засідання можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, що беруть безпосередню участь у розв’язанні проблем конкретної дитини, з правом дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.

 6. Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов’язані дотримуватись принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

 7. Комісію очолює  селищний голова. У разі відсутності голови Комісії його функції виконує заступник голови Комісії.

 8. Голова Комісії представляє Комісію в установах, на підприємствах, в організаціях з питань, що належать до її повноважень. Голова Комісії має право делегувати повноваження членам Комісії.

 9. Секретар Комісії відповідно до покладених на нього обов’язків готує матеріали, необхідні для проведення засідань Комісії;

 • готує матеріали, необхідні для проведення засідань Комісії;

 • веде протоколи засідань Комісії;

 • веде діловодство Комісії;

 • готує проекти рішень виконавчого Комітету селищної ради та розпоряджень селищного голови;

 1. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання. Рішення Комісії оформлюється протоколом і підписується головою та членами Комісії.

 2. У разі тимчасової відсутності секретаря Комісії виконання його обов’язків покладається на члена Комісії більшістю голосів на її засіданні.

 3. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

 4. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється виконавчим комітетом Війтовецької селищної ради.

VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Члени Комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах. Керівники закладів, установ, підприємств та організацій всіх форм власності зобов’язані сприяти діяльності Комісії та її членів.

6.2. Члени Комісії не повинні розголошувати інформацію про осіб, особливо неповнолітніх, яку вони отримали в результаті роботи Комісії.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи задоволені Ви роботою сайту?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь